HOME
Principis generals

Fons europeus

Els Fons Europeus són variats i diversos, però comparteixen uns principis generals comuns. Implementen la política de la Unió Europea gràcies als programes, alguns d’ells gestionats directament per la Comissió Europea – els Fons Competitius – mentre que altres estan “delegats” a entitats nacionals com és el cas dels Fons Estructurals (ESIFs).

A l’hora de plantejar-nos presentar un projecte europeu a una convocatòria, és preferible familiaritzar-se primer amb el lèxic específic que els Programes Europeus fan servir. També és bo saber quins avantatges comporta participar en un projecte europeu i quines activitats són elegibles.

Principis generals
Tipus de fons
Lèxic
Avantatges
Activitats