Fons Europeus
Tipus de fons europeus

Principis generals

Principis generals compartits pels fons europeus

Partenariat

Cooperació entre entitats

Generalment les convocatòries requereixen col·laboracions entre entitats de diferent naturalesa que explotin el seu valor afegit i complementarietats.

Organitzacions públiques i privades

La Comissió Europea valora molt positivament la col·laboració entre entitats públiques i privades que uneixen esforços per un objectiu comú.

Transnacionals

En la majoria de casos, les convocatòries requereixen que es formalitzin partenariats amb entitats de diferents països europeus.

Convocatòria

Convocatòries competitives

L’adjudicació de les subvencions es fa seguint processos competitius (convocatòries) en les que caldrà competir amb altres entitats europees.

Formulació
de projecte

Impacte i Sostenibilitat

És fonamental, a l’hora de dissenyar un bon projecte, definir molt bé l’impacte que tindrà en els grups beneficiaris i explicar amb detall el futur del projecte un cop acabi el finançament europeu.

Sectors i/o temàtiques estratègiques per a la UE

Els projectes guanyadors són aquells que s’alineen amb els sectors i temàtiques que són considerades estratègiques o d’especial rellevància per a la UE.

Finançament

Subvencions directes

Els fons europeus són donacions a fons perdut en forma de subvenció.

Co-finançament

Els projectes europeus són co-finançats; per tant, les entitats que reben fons han de contribuir a finançar una part del projecte.

Sense retroactivitat

De forma general, la subvenció finança despesa a partir de quan es signa el contracte amb la Comissió Europea. Despeses anteriors no són elegibles.

Sense generació de beneficis

La subvenció està exclusivament destinada a cobrir despeses associades al projecte i degudament justificades. No es poden declarar beneficis.