Envia un proposta

Omple el següent formulari per compartir la teva proposta de
col·laboració a l’Enxarxa’t: un punt de trobada per desenvolupar
projectes europeus amb impacte social amb les entitats del tercer sector

Qualsevol entitat / organització pot compartir propostes de projecte a l’Enxarxa’t independentment de la seva experiència, sempre que aquestes propostes tinguin un vessant social.

Pots compartir propostes de projecte que es trobin en la seva fase inicial o per trobar participants en projectes ja en marxa. També pots contactar amb el nostre equip a internacional@tercersector.cat que t’ajudarà a trobar els socis més adequats entre la xarxa del tercer sector social.

Text aproximat per omplir el formulari: 5 minuts

  Temps aproximat per omplir el formulari: 15 minuts

  Dades de l'entitat
  • AturatsDiversosDones i LGTBI DrogodependentsGent granInfantsJovesMalaltiesNouvinguts i minories ètniquesPersones amb discapacitat Pobresa i exclusió socialReclusos i exreclusosSalut mentalSense atenció directaAltres

  Dades de contacte de la persona de referència
  Projecte
  Context EU
  Aliances
  • Aquest portal s'adreça exclusivament a la cerca d’aliats dins el tercer sector social. Si la vostra organització no en precisa no serà acceptat el vostre registre.

  POLÍTICA DE PRIVACITAT DE DADES

  De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. L’informem que les dades personals que ens facilita quedaran incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya. Responsable del tractament: Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya. Dades de contacte del delegat de protecció de dades: dades@tercersector.cat Finalitat del tractament: Farem servir les vostres dades per prestar el servei que ens heu demanat i enviar-vos informació rellevant vinculada a l’espai Enxarxa’t, al web de fons europeus i a tots aquelles accions adreçades a enfortir el sector en el coneixement dels Fons socials europeus.. Finalitat del Tractament: Gestionar i controlar el compliment d’aquesta autorització en les condicions que s’han indicat. Base legítima: El consentiment què se us sol·licita Destinataris: La pròpia entitat o bé les administracions públiques quan hi hagi una obligació legal vinculada justificacions de subvencions i /o convenis. Drets de les persones: Poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al tractament davant del responsable del tractament al c/ Rocafort, 242 bis, 2n de Barcelona o bé a dades@tercersector.cat. En qualsevol moment es pot revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació. També es pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent. Més informació a: http://www.tercersector.cat/politica-de-privacitat Termini de conservació: La informació es conserva durant el termini que preveu la normativa per fer front a l’exercici i defensa de reclamacions.