Col·labora amb el Tercer Sector

Col·labora amb les entitats del tercer sector social en projectes locals i europeus que generen impacte social: sóm un actor compromès, orientat a les aliances i els processos d’innovació que permeten fer avançar els drets socials i aprofundir la democràcia.

UN ACTOR COMPROMÈS ARRELAT AL TERRITORI

Les entitats del tercer sector social s’estenen per tot el territori català i contribueixen diàriament a la millora dels barris i dels pobles, de les persones, del col·lectiu i del territori. Les organitzacions del tercer sector compten amb una sèrie de valors que les defineixen:

  • No tenen afany de lucre. Els recursos invertits retornen de nou a la societat.
  • Estan molt arrelades al territori i a la comunitat. 
  • S’adapten a les necessitats de les persones perquè no tothom és igual i no tothom requereix els mateixos suports i serveis. 
  • Tenen personal contractat i persones voluntàries.
  • Són transparents i rendeixen comptes.

A través de les seves intervencions, dels projectes i els serveis que presten, les entitats del tercer sector transformem la societat i generen una xarxa de suport que acompanya 1.900.000 persones en situació o risc d’exclusió social a tot Catalunya.

PERSONES ATESES

PERSONES VOLUNTÀRIES

ENTITATS LOCALS

UN ACTOR ESPECIALITZAT ORIENTAT A LA INNOVACIÓ

Les entitats del tercer sector social ofereixen serveis i suports en diferents àmbits, com ara: la pobresa i l’exclusió, la inserció sociolaboral, el lleure, l’educació, la salut, el foment del voluntariat i l’associacionisme… També acompanyen diversos col·lectius: la infància i les famílies, les persones joves, les persones migrades i refugiades, la gent gran, les persones amb discapacitat intel·lectual, física i sensorial; les persones amb addiccions i drogodependències, les persones sense llar o amb dificultats per accedir a un lloc de treball, entre molts d’altres.

Representem 35 federacions i grans entitats que aglutinen més de 3.100 entitats socials i estan especialitzades en tots els àmbits de l’agenda social

Des de la Taula del Tercer Sector dinamitzem diversos grups de treball i comissions que permeten construir agendes de treball compartides entre els i les representants de les entitats federades. A banda de la seva capacitat per generar propostes polítiques, aquests espais de treball permanent són una font de coneixement especialitzat i de propostes d’innovació i millora social. També ofereixen un espai d’interacció amb les entitats del territori: fan d’intermediari entre els reptes, necessitats i propostes de millora que decideixen compartir i els diferents agents amb qui la Taula dialoga.

Els principals àmbits d’expertesa de la Taula que els grups i comissions desenvolupen són: les polítiques d’inclusió, d’atenció a les persones, d’igualtat i feminismes, d’infància, l’enfortiment de les entitats socials, el foment de la innovació digital i la internacionalització del social.

UN ACTOR DIALOGANT FAVORABLE A LES COL·LABORACIONS

Impulsem l’agenda d’aliances estratègiques del tercer sector social amb la resta d’actors de la quàdruple hèlix: tot l’àmbit social, el sector públic i les diferents esferes de govern, les universitats i la recerca i el sector privat. Aquesta agenda d’aliances socials busca impulsar una nova generació de projectes col·laboratius que posen els reptes socials i econòmics al centre i en relació amb altres agendes on la perspectiva multiactoral també resulta clau; per exemple, la de l’equilibri territorial, la de la sostenibilitat mediambiental o la de l’aprofundiment democràtic.

Des de la Taula estem impulsant noves metodologies i propostes d’acció que estimulen els intercanvis entre les entitats del tercer sector social i la quàdruple hèlix; tant des d’una perspectiva local com europea. Partim dels marcs de les agendes compartides i de creació de coalicions per plantejar noves formes de relacionar-se amb i entre el sector social. Aquesta agenda posa en valor les aportacions que les entitats del tercer sector social poden realitzar en els consorcis i com aprofitar-ne al màxim el valor afegit per mitjà d’una nova cultura de l’enxarxament.

Fomentem processos d’innovació público-social amb diferents esferes de l’administració pública: dels governs locals, de tot Catalunya, d’altres països i de la governança europea.

Enfortim la responsabilitat social universitària i l’impacte social de la recerca amb les universitats, els grups de recerca, les seves xarxes i oficines especialitzades.

Impulsem una economia més justa i al servei de les persones i un mercat laboral més inclusiu amb les cambres de comerç i empreses interessades en la responsabilitat social.

Intercooperem per potenciar l’economia social i el rol de l’espai cívic i associatiu per enfortir la democràcia, la defensa dels drets i la millora del territori i de la comunitat.

CONSORCIS EUROPEUS AMB EL TERCER SECTOR SOCIAL

Des de la Taula impulsem la participació de les entitats del tercer sector social en consorcis europeus liderats des de Catalunya o d’altres territoris, vinculats als àmbits d’expertesa de la xarxa i alineats amb els valors i la missió de les entitats del tercer sector social.

Els consorcis europeus que inclouen entitats socials i del tercer sector acostumen a ser més competitius, rellevants i sostenibles en el temps: asseguren un major impacte social, més proximitat a la ciutadania i perdurabilitat dels resultats en el temps.

Per millorar l’elegibilitat de les propostes de projecte i alhora aprofitar al màxim el potencial de la col·laboració, és important garantir la qualitat del consorci des d’un bon començament i la contribució efectiva de les entitats socials.

Identificar reptes i necessitats compartides, les complementarietats i el valor afegit que cada actor pot aportar en el consorci i quins retorns positius pot acabar tenint per les entitats participants són bons punts de partida per garantir una col·laboració exitosa!

Voldries vincular entitats del tercer sector social al teu consorci europeu?

Des de l’oficina internacional de la Taula del Tercer Sector oferim tres maneres de connectar-te amb les entitats :