Promoure la igualtat i lluitar contra el racisme, la xenofòbia i la discriminació – Call for proposals to promote equality and to fight against racism, xenophobia and discrimination