Promoure els drets i els valors empoderant l’espai civic